TELEBIM ITAX Łęczycka 1

tel. 666 972 100

TELEBIM Bydgoszcz ŁĘCZYCKA FORDOŃSKA

Regulamin TELEBIM ITAX

Regulamin świadczenia usług reklamowych na telebimie LED (reklama świetlna) udostępnionych przez PPUH ITAX Sp. z o.o.

1. Postanowienia wstępne

1.1

Regulamin określa zasady emisji spotów reklamowych Zleceniodawców na telebimie LED, udostępnianych przez PPUH ITAX Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy 85-737, ul. Łęczycka 3

1.2

Przez złożenie zamówienia Zleceniodawca oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

1.3

Postanowienia Regulaminu stanowią integralną część Umowy łączącej strony, chyba że strony wyraźnie wyłączyły jego zastosowanie.

1.4 

Niniejszy Regulamin wraz z podpisanym przez Zleceniodawcę Formularzem zamówienia stanowią łącznie Umowę.

2. Definicje

2.1

Umowa – umowa o świadczenie usług w postaci emisji Spotu reklamowego, której treść określa formularz zamówienia, Regulamin oraz dodatkowe uzgodnienia stron dotyczące emisji kampanii reklamowej.

2.2

Zleceniodawca – będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawej, składający Zamówienie emisji reklamy.

2.3

Spot reklamowy – animacja graficzna wyświetlana na nośnikach reklamowych.

2.4

Telebim LED – nośnik reklamowy emitujący spot reklamowy w technologii LED o wymiarach 9 x 4,8m.

2.5

Specyfikacja techniczna materiałów na spot reklamowy – podane do wiadomości Zleceniodawcy na stronie telebim.itax.net.pl oraz dostępne w siedzibie firmy PPUH ITAX Sp. z o.o. wymagania dotyczące materiałów dostarczanych w celu wykonania spotu reklamowego, czy też wymagania techniczne jakie powinien spełniać gotowy spot reklamowy dostarczony przez Zleceniodawcę.

3. Zamówienie kampanii reklamowej

3.1.

Zleceniodawca składa zamówienie emisji reklamy poprzez wypełnienie i podpisanie Formularza Zamówienia.

3.2

Formularz zamówienia określa dane Zleceniodawcy, lokalizację nośnika, na którym prowadzona jest kampania reklamowa, częstotliwość wyświetlania, okres trwania kampanii reklamowej, datę rozpoczęcia emisji oraz długość Spotu reklamowego.

3.3

Zleceniodawca zobowiązany jest zapoznać się ze Specyfikacją techniczną materiałów na spot reklamowy, która zawiera wymagania techniczne jakie powinien spełniać gotowy spot reklamowy dostarczony przez Zleceniodawcę, a złożenie takiego zamówienia potwierdza zapoznanie się przez Zleceniodawcę z jej treścią.

3.4

Zamówienie emisji reklamy składane jest na podstawie Formularza zamówienia.

3.5

Formularz zamówienia jest dostępny siedzibie PPUH ITAX Sp. z o.o. lub na stronie telebim.itax.net.pl

3.6

Zleceniodawca może złożyć formularz zamówienia w siedzibie firmy PPUH ITAX Sp. z o.o. Bydgoszcz 85-737 ul. Łęczycka 3 wysłać e-mailem na adres telebim@itax.net.pl lub listem poleconym na adres PPUH ITAX Sp. z o.o. Bydgoszcz 85-737 ul. Łęczycka 3

3.7

Umowa zostaje zawarta, jeżeli PPUH ITAX Sp. z o.o. osobiście, listem poleconym lub pocztą elektroniczną potwierdzi przyjęcie zamówienia w terminie 7 dni roboczych od chwili jego otrzymania, przy czym dla zachowania tego terminu istotna jest chwila nadania potwierdzenia zamówienia przez PPUH ITAX Sp. z o.o.

4. Warunki emisji spotu reklamowego.

4.1

Zleceniodawca obowiązany jest dostarczyć gotowy Spot reklamowy zgodnie ze Specyfikacją techniczną materiałów na spot reklamowy, nie później niż 7 dni roboczych przed pierwszą emisją.

4.2

PPUH ITAX Sp. z o.o. potwierdzi Zleceniodawcy odbiór Spotu oraz oceni jego zgodność ze Specyfikacją techniczną materiałów na spot reklamowy, która zawiera wymagania techniczne jakie powinien spełniać gotowy spot reklamowy dostarczony przez Zleceniodawcę. W przypadku niezgodności dostarczonego Spotu ze Specyfikacją techniczną Zleceniodawca zostanie powiadomiony o tym fakcie w terminie 5 dni roboczych od otrzymania Spotu reklamowego.

4.3

PPUH ITAX Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odmowy lub wstrzymania emisji reklamy Zleceniodawcy w sytuacji, gdy Spot reklamowy jest złej jakości, która uniemożliwia jego emisję.

4.4

Za opóźnienie lub zwłokę w emisji reklamy lub brak emisji reklamy spowodowane niedostarczeniem Spotu reklamowego lub dostarczeniem Spotu reklamowego niezgodnego ze Specyfikacją techniczną materiałów na spot reklamowy, dostarczony przez Zleceniodawcę firma PPUH ITAX Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności.

5. Zmiany Spotu Reklamowego.

5.1

Zleceniodawca upoważnia PPUH ITAX Sp. z o.o. do dokonywania opracowań, zmian, przeróbek lub adaptacji Spotu reklamowego (zwanych łącznie zmianami Spotu reklamowego) w zakresie niezbędnym dla prawidłowej emisji reklamy. PPUH ITAX Sp. z o.o. nie ma jednak obowiązku dokonywania zmian Spotu reklamowego.

5.2

PPUH ITAX Sp. z o.o. może zawiadomić Zleceniodawcę o potrzebie wprowadzenia zmian do Spotu reklamowego. Zleceniodawca w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania projektu zmian zobowiązany jest je zaakceptować lub zaproponować inne zmiany.

6. Treść Spotu Reklamowego.

6.1

Zleceniodawca oświadcza, że przysługują mu wszelkie prawa, w tym prawa autorskie, do Spotów reklamowych i ich treści.

6.2

PPUH ITAX Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności związanej z emisją reklamy z tytułu naruszenia praw osób trzecich.

6.3

Zleceniodawca zwróci PPUH ITAX Sp. z o.o. na pierwsze żądanie w terminie 7 dni wszelkie wydatki i koszty, jakie PPUH ITAX Sp. z o.o. poniosła w związku z obroną przed powyższymi roszczeniami lub ich realizacją, w tym w szczególności koszty doradztwa prawnego, koszty zastępstwa procesowego, koszty sądowe oraz zasądzone lub ustalone w ugodzie odszkodowania, zadośćuczynienia lub inne świadczenia na rzecz osób trzecich.

6.4

Spoty reklamowe nie mogą być sprzeczne z obowiązującymi aktami prawnymi ani zasadami współżycia społecznego.

6.5

Zleceniodawca oświadcza, że przekazane do emisji Spoty reklamowe spełniają wymogi wynikające z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz stosują się do ograniczeń obejmujących emisję reklam o treści pornograficznej.

6.6.

W przypadku nałożenia na PPUH ITAX Sp. z o.o. grzywny lub innej kary w związku z emisją reklamy, PPUH ITAX Sp. z o.o. przysługiwać będzie wobec Zleceniodawcy roszczenie o zapłatę odszkodowania pokrywającego wysokość grzywny lub innej kary.

6.7

PPUH ITAX Sp. z o.o. może odmówić lub wstrzymać emisję Spotów reklamowych w przypadku podejrzenia naruszenia przepisów prawa, zasad współżycia społecznego bądź praw lub interesów osób trzecich, w szczególności w przypadku zgłoszenia takiego żądania przez osoby trzecie lub wszczęcia postępowania przez właściwy organ.

6.8

Odmowa lub wstrzymanie emisji Spotu reklamowego z wyżej wskazanych przyczyn wyłącza odpowiedzialność PPUH ITAX Sp. z o.o. wobec Zleceniodawcy z tytułu niewykonania lub nienależnego wykonania Umowy.

7. Wynagrodzenie i warunki płatności.

7.1

Wynagrodzenie należne PPUH ITAX Sp. z o.o. wynika z aktualnego cennika obowiązującego w chwili złożenia zamówienia, chyba że strony ustalą inne warunki wynagrodzenia na drodze indywidualnych uzgodnień.

7.2

Złożenie zamówienia w postaci podpisania Formularza zlecenia, oznacza zaakceptowanie wynagrodzenia określonego w cenniku.

7.3

W przypadku, gdy strony ustalą inne warunki wynagrodzenia na drodze indywidualnych uzgodnień, niż obowiązujące w cenniku, muszą one zostać zapisane i poświadczone podpisem przez PPUH ITAX Sp. z o.o. w formularzu zlecenia.

7.4

Cennik usług jest dostępny w siedzibie firmy PPUH ITAX Sp. z o.o. w Bydgoszczy, ul. Łęczyckiej 3 oraz na stronie telebim.itax.net.pl

7.5

Potwierdzenie zgodności zamówienia przez obie strony upoważnia PPUH ITAX Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT opiewającej na całą kwotę należności za wykonanie usługi.

7.6

Faktura płatna jest w ratach. Termin zapłaty pierwszej raty (50% należności) to 7 dni od momentu wystawienia faktury VAT. Emisja spotu reklamowego rozpocznie się po uregulowaniu przez Zleceniodawcę pierwszej raty lub w terminie wskazanym przez Zleceniodawcę.

7.7

Kolejna rata płatna w terminie 7 dni od momentu rozpoczęcia emisji spotu reklamowego.

7.8

Wartość wynagrodzenia zostanie powiększona o podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury.

7.9

Opóźnienie z zapłatą wynagrodzenia uprawnia PPUH ITAX Sp. z o.o. do wstrzymania, przerwania lub ograniczenia emisji reklamy Zleceniodawcy z wyłączeniem jakiejkolwiek odpowiedzialności PPUH ITAX Sp. z o.o. i przy zachowaniu ustalonej wysokości wynagrodzenia oraz prawa do naliczania ustawowych odsetek, naliczanych począwszy od 1 dnia zwłoki.

8. Obowiązki i odpowiedzialność PPUH ITAX Sp. z o.o.

8.1

Do obowiązków PPUH ITAX Sp. z o.o. należy: 

8.1.1. prezentacja reklamy zgodnie z planem emisji, z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu; 

8.1.2. zapewnienie sprawnego działania telebimu (reklamy świetlnej) w czasie emisji reklamy;

8.1.3. ochrona przekazanego Spotu reklamowego wraz z nośnikiem przed utratą lub uszkodzeniem lub dostępem i ingerencją osób trzecich, z wyłączeniem osób działających na zlecenie PPUH ITAX Sp. z o.o.

8.1.4. rozpatrywanie reklamacji w terminie 14 dni roboczych od ich otrzymania

8.2

PPUH ITAX Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzania przerw technicznych w emisji reklam, co nie będzie pociągało za sobą żadnych roszczeń po stronie Zleceniodawcy. W przypadku, wystąpienia przerw technicznych, czas trwania kampanii będzie odpowiednio przedłużony.

8.3

ITAX Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za nieumyślne niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, a także za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy będące następstwem: niesprzyjających warunków atmosferycznych; decyzji, postanowień lub orzeczeń organów państwowych lub samorządowych; awarii technicznych; przerw w dostawach energii elektrycznej z przyczyn niezależnych od PPUH ITAX Sp. z o.o.; siły wyższej; działań lub zaniechań Zleceniodawcy.

8.4

Jeżeli z przyczyn, za które zgodnie z Umową i Regulaminem odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależne wykonanie Umowy ponosi PPUH ITAX Sp. z o.o. może ona zaproponować Zleceniodawcy zastępczy termin emisji reklamy. W przypadku braku akceptacji przez Zleceniodawcę wynagrodzenie należne PPUH ITAX sp. z o.o. zostanie proporcjonalnie obniżone za okres braku emisji reklamy, z wyłączeniem innych lub dalej idących roszczeń Zleceniodawcy.

8.5

Po zakończeniu publikacji przekazu PPUH ITAX Sp. z o.o. ma prawo zatrzymać i archiwizować nośnik z zawartością Spotu reklamowego przez okres 3 lat.

8.6

W każdym przypadku odpowiedzialność PPUH ITAX Sp. z o.o. wobec Zleceniodawcy ogranicza się do strat, z wyłączeniem utraconych korzyści.

8.7

PPUH ITAX Sp. z o.o. będąca właścicielem telebimu mieszczącego się w Bydgoszczy przy ul. Łęczyckiej 1 zastrzega sobie prawo do:

8.7.1. przeprowadzenia przerw technicznych w czasie trwania emisji reklam, co nie będzie pociągało za sobą żadnych roszczeń po stronie Zleceniodawcy. W przypadku, wystąpienia przerw technicznych, czas trwania kampanii będzie odpowiednio przedłużony;

8.7.2. wyłączenia telebimu na czas niesprzyjających warunków atmosferycznych. W przypadku, wystąpienia przerw, czas trwania kampanii będzie odpowiednio przedłużony

8.7.3. awarii technicznych, w przypadku, wystąpienia awarii, czas trwania kampanii będzie odpowiednio przedłużony

8.8

PPUH ITAX Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za przerwy emisji reklam wynikających z wyłączenia energii elektrycznej przez dostawcę z przyczyn niezależnych od firmy; siły wyższej; działań lub zaniechań Zleceniodawcy.

9. Uprawnienia i oświadczenia Zleceniodawcy.

9.1

Zleceniodawca jest uprawniony do:

9.1.1 bieżącej kontroli emisji Spotu reklamowego na Telebimie LED w sposób niezakłócający pracy urządzenia;

9.1.2 żądania próbnej/kontrolnej emisji Spotu reklamowego na Telebimie LED przed jego emisją.

9.2

Zleceniodawca wyraża zgodę na posługiwanie się przez PPUH ITAX Sp. z o.o. zdjęciami Telebimów LED z emitowanymi na nich Spotami reklamowymi w celu promocji i/lub reklamy usług świadczonych przez PPUH ITAX Sp. z o.o.

9.3

Zleceniodawca zezwala na wykorzystanie przez PPUH ITAX sp. z o.o. nazwy, oznaczenia graficznego i/lub logotypu Zleceniodawcy, a także jego Spotu reklamowego, w celu promocji i/lub reklamy usług świadczonych przez PPUH ITAX Sp. z o.o., w szczególności umieszczenia ich na stronie internetowej telebim.itax.net.pl

10. Rozwiązanie Umowy.

10.1

Umowa zostaje zawarta na okres trwania zamówionej kampanii reklamowej i nie może zostać wypowiedzenia przed jej upływem, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.

10.2

Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia istotnego naruszenia postanowień Umowy przez drugą stronę, przy czym wcześniej wymagane jest wezwanie strony naruszającej Umowę do zaniechania naruszeń i ewentualnie skutków naruszeń w terminie 7 dni pod rygorem wypowiedzenia Umowy. Wypowiedzenia oraz wezwania, o których mowa w niniejszym punkcie, winny być składane drugiej stronie w formie pisemnej i dostarczone osobiście bądź wysyłane listem poleconym pod rygorem nieważności.

10.3

Wypowiedzenie Umowy niepoprzedzone wezwaniem, o którym mowa w powyższym punkcie, dokonane w braku istotnych naruszeń Umowy lub złożone w innej formie niż pisemna będzie bezskuteczne.

10.4

Wcześniejsze zakończenie Umowy nie niweczy obowiązku zapłaty wynagrodzenia za zrealizowaną część kampanii (wyemitowane reklamy), z zastrzeżeniem zdania następującego. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez PPUH ITAX Sp. z o.o. z przyczyn zależnych od Zleceniodawcy, obowiązek zapłaty wynagrodzenia w całości pozostaje bez zmian.

11.

PPUH ITAX sp. z o.o. może wypowiedzieć umowę bez wcześniejszego wezwania i bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku konieczności rozbiórki Telebimu LED lub jego usunięcia/przesunięcia.

12. Postanowienia końcowe.

12.1

Przelew praw lub wierzytelności Zleceniodawcy wobec PPUH ITAX Sp. z o.o. wymaga jej zgody wyrażonej na piśmie.

12.2

Umowa podlega prawu polskiemu.

12.3

Wszelkie spory między stronami wynikające z umów, dla których ma zastosowanie Regulamin rozstrzygane będą przez sądy powszechne właściwe dla siedziby PPUH ITAX Sp. z o.o.